September 7, 2023

พักผ่อนสมอง

พักผ่อนสมอง
1 min read

พักผ่อนสมอง มนุษย์เงินเดือนหรือนักเรียนนักศึกษาหลายคนใช้เวลาไปกับการทำงานที่ได้รับมอบหมายจนบางครั้งเราลืมมองเวลาไปว่าเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแล้ว และสิ่งนี้ก็ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในการทำงานได้เมื่อเราต้องทำงานติดต่อกันหลาย ๆ ชั่วโมง การจดจ่อของเราก็จะมีประสิทธิภาพที่ลดลง ทำให้งานที่เราได้ทำอยู่นั้นไม่มีความสมบูรณ์เท่าที่เราอยากให้เป็น ดังนั้นในการทำงานชิ้นใหญ่ๆเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีเวลาพักผ่อนสมองของเราบ้างเพื่อให้สมองนั้นผ่อนคลายและกลับมาคิดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พักผ่อนสมอง ของเราบ้างเพื่อให้สมองนั้นผ่อนคลาย และกลับมาทำงานได้ดีขึ้น ในโรงเรียนก็มีตัวอย่างให้เห็นถึงการพักสมอง สมัยที่ยังเป็นนักเรียนเราจะเรียนวิชาละ 1 ชั่วโมงซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เวลาเต็มชั่วโมงที่เราใช้ไปกับการเรียนทั้งหมด คุณครูบางท่านที่เข้ามาสอนพวกเราก็จะสอนเพียงแค่ประมาณ 30-40 นาที และหลังจากนั้นก็จะปล่อยให้เรานั้นทำงานที่คุณครูได้มอบหมายไว้และหลังจากนั้นคุณครูก็จะปล่อยก็เวลา 5...