January 17, 2021

อาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ ผู้สื่อข่าว (reporter)ทางเลือกเพื่อรับใช้สังคม

ผู้สื่อข่าว

            ผู้สื่อข่าว ในสังคมที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดด้วยการพูด เขียน หรือแสดงออกผ่านสื่อต่างๆ เช่นสังคมไทยเรา มีอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมากสำหรับคนทำงานประจำที่ไม่ชอบความจำเจ เนื่องจากถือว่ามีอิสระในการทำงานมากกว่าหลายอาชีพ นั่นคือ ผู้สื่อข่าว (reporter)

ผู้สื่อข่าว

ผู้สื่อข่าว บทบาทของอาชีพผู้สื่อข่าวถือว่ามีส่วนรับใช้สังคมโดยตรง

            ผู้สื่อข่าวจะป็นผู้แจ้งข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจต่อประชาชน เป็นผู้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ กับเป็นผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ทั้งยังกล่าวได้ว่ามีบทบาทเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงได้ด้วย เนื่องมาจากอิทธิพลของสื่อและตัวเนื้อหาที่เข้าถึงประชาชนกลุ่มใหญ่ได้นั่นเอง 

ผู้สื่อข่าว (reporter)

            การทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวจึงหมายความว่าเป็นคนทำงานเสาะหาข่าวสารด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ การสำรวจความคิดเห็น การรับฟังเนื้อหาในที่ประชุมหรือการอบรมสัมมนา การสรุปสาระจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ  เป็นต้น รวมไปถึงการได้รับมอบหมายให้ติดตามสถานการณ์เพื่อทำสารคดีเฉพาะเรื่อง รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์ การสังเกตการณ์ในสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ โดยที่ผู้สื่อข่าวต้องเก็บข้อมูลไว้เพื่ออ้างอิงด้วยการจดบันทึกหรือเครื่องบันทึกเสียง และกล้องถ่ายภาพ จากนั้นคือการส่งข่าวให้บรรณาธิการเพื่อเตรียมนำเสนอสู่สาธารณะด้วยช่องทางสื่อต่างๆ ต่อไป

ผู้สื่อข่าวจะป็นผู้แจ้งข้อมูลข่าวสาร

            ลักษณะการทำงานของผู้สื่อข่าวแตกต่างออกไปตามประเภทของสื่อที่สังกัด เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  วิทยุ โทรทัศน์ และปัจจุบันก็คือเว็บไซต์ข่าวต่างๆ ซึ่งมีอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละยุคสมัย  ทว่า สิ่งที่เป็นลักษณะร่วมของอาชีพผู้สื่อข่าวที่พึงตระหนักและปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานวิชาชีพของตนเองก็คือ การแสดงตนอย่างชัดเจนว่าตนเองเป็นผู้สื่อข่าวสังกัดสื่อใด การหาข่าวและนำเสนอข่าวด้วยวิธีการที่มีความชอบธรรมและสุภาพ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงและไม่ละเว้นข้อเท็จจริงที่เป็นสาระประโยชน์

อาชีพผู้สื่อข่าว

            คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่เหมาะสมกับอาชีพผู้สื่อข่าวมีดังนี้

1-สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวและติดตามข่าวสารต่างๆ อยู่เสมอ

2-มีความสามารถในการสรุปใจความสำคัญ และถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือหรือคำพูดได้อย่างกระชับชัดเจน    

3-บุคลิกคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รู้จักกาลเทศะ มีสำนึกความรับผิดชอบ

4-มีทักษะการสังเกต การฟัง การซักถาม และการเขียน

5-มีความรู้รอบตัว หรือภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษา

ผู้สื่อข่าวรอแถลง

โดยทั่วไป องค์กรสื่อแต่ละแห่งจะมอบหมายให้ผู้สื่อข่าวแต่ละคนรับผิดชอบข่าวแต่ละด้าน เช่น การศึกษา การเมือง สาธารณสุข กีฬา ภูมิภาค บันเทิง ต่างประเทศ เศรษฐกิจ และเมื่อผู้สื่อข่าวมีประสบการณ์มากขึ้น ก็มีโอกาสเลื่อนขั้นสู่ตำแหน่งหัวหน้าข่าวหรือบรรณาธิการข่าวต่อไป

หากรักในการทำงานที่ได้มีโอกาสรับใช้สังคมด้วยการสัมผัสบุคคลหลากหลายกลุ่ม ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ บริหารเวลาด้วยตนเอง และมีโอกาสเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ อาชีพผู้สื่อข่าวก็คืออีกหนึ่งทางเลือกที่น่าภาคภูมิใจของคุณ

ฝากกดติดตามอาชีพอิสระ
อาชีพที่น่าสนใจ3 อาชีพที่มาแรง ในโลกยุคสมัยใหม่ที่ผ่านสถานการณ์โควิด 19